Kategória: Novinky – Oznamy

Zámer Obce Veľký Horeš prenajať poľnohospodárske pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer

Obce Veľký Horeš prenajať poľnohospodárske pozemky

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust.   § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v neskoršom znení

Zámer _na_prenájom_pozemkov

Výberové konanie na pracovné miesto terénneho pracovníka .

Obec Veľký Horeš, Družstevná 333/2, 076 52 Veľký Horeš

vyhlasuje výberové konanie na

  • jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

výzva na tp 2018

Prijemné sviatky

V mene obecného zastupiteľstva Vám prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov:

Zoltán Pál, starosta obce

vianoce 2014
 

BLÍŽI SA ČAS VIANOČNÝ,

DSC_0166_333A HOCI NÁM PRÍRODA NENADELILA TYPICKÉ VIANOČNÉ POČASIE, V SRDCI KAŽDÉHO Z NÁS UŽ ZNEJÚ ADVENTNÉ PIESNE. ŠTVRTÚ SVIEČKU NA ADVENTNOM VENCI ZAPÁLIME A PRED OBECNÝM ÚRADOM ROZŽIARIME PLAMIENKY BETLEHEMSKÝCH HVIEZD 21. DECEMBRA 2014 O 15:00 HOD. PRI TEJTO PRÍLEŽITOSTI VYSTÚPIA DETI SLOVENSKÝCH TRIED MIESTNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY A VZÁCNI HOSTIA, FOLKLÓRNY SÚBOR SARKANTYÚS   TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI.   STAROSTA OBCE VEĽKÝ HOREŠ.

Pozvánka

07_AD8206-advent-ring-20-green-6Zástupkyňa miestnej kalvínskej cirkvi, pani farárka, srdečne pozýva deti a ich rodičov na kreatívne popoludnie, ktoré sa uskutoční 29. novembra 2014, teda v sobotu, od 14:00 hod. v miestnom kultúrnom dome. Zároveň miestna samospráva srdečne pozýva všetkých občanov na slávnostné zapálenie prvej adventnej sviečky, ktoré sa uskutoční o 16:00 hod. v parku  pred obecným úradom.  

Výsledky komunálnych volieb 2014

Ďakujem všetkým, ktorí mi odovzdali svoj hlas. Je mi cťou stáť na čele našej obce. Vážim si Vašu dôveru a verím, že budem mať dosť síl naplniť Vaše očakávania.  

   Zoltán Pál

Blahoželáme zvoleným a v práci pre našu obec a jej obyvateľov prajeme veľa úspechov, dobrých nápadov a odhodlania.
 
Výsledky komunálnych volieb 2014
   
Starosta obce: PaedDr. Zoltán Pál
   
Poslanci: PaedDr. Valéria Pálová (259 hlasov)
  dr.jur. Kinga Makkaiová (198 hlasov)
  Norbert Brezina (172 hlasov)
  Milan Tekeľ (167 hlasov)
  Ondřej Gerda (167 hlasov)
  Štefan Brezina (159 hlasov)
  Ladislav Főző (157 hlasov)
  Anikó Lázárová (145 hlasov)
  Vincent Varga (135 hlasov)
  Enikő Lőrinczová (131 hlasov)
  Tibor Dorgai (130 hlasov)
  Barbara Szűcsová (100 hlasov)
  Peter Tavarszký (97 hlasov)
  Jozef Plešovský (97 hlasov
  Margita Móriczová (75 hlasov)
  Renáta Tóthová (68 hlasov)
  Bartolomej Dócs (55 hlasov)
 

Deň zosnulých

2. VEĽKOHOREŠSKÝ MEDOVÝ FESTIVAL

V Ý B E R O V É K O N A N I E

logo
Obec  Veľký Horeš ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení zastúpené starostom obce PaedDr. Zoltánom Pálom podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 Zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisovvyhlasuje  

V Ý B E R O V É     K O N A N I E

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky základnej a materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti:   1/  Základná škola – Alapiskola , Školská 348, 07652 Veľký Horeš. 2/   Materská škola, Školská 348, 07652 Veľký Horeš.   Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé školské zariadenia sa nachádzajú v prílohách Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:   Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 22. augusta 2014 na adresu zriaďovateľa: Obec Veľký Horeš, Družstevná 333/2, 077 01 Veľký Horeš v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom: „VK + príslušná škola - NEOTVÁRAŤ".

Download (PDF, 365KB)

Download (PDF, 360KB)

800. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI VEĽKÝ HOREŠ

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VEĽKOM HOREŠI

SRDEČNE POZÝVA VÁS, VAŠU RODINU

A PRIATEĽOV NA OSLAVY

800. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY

O OBCI VEĽKÝ HOREŠ

dňa 29.júna 2014, v nedeľu  o 16.00

Program:

16 : 00

Pozdrav generácií

Príhovor starostu obce

Promócia prvej knihy o Veľkom Horeši

Slávnostný zápis do novej kroniky obce

Ekumenická bohoslužba

Odhalenie pamätníka

Sadenie stromu - symbolu nových generácií

Vernisáž fotografickej výstavy

18 : 00

Zábavný program so Straub Deszőm a Szilágyi Szilviou

800 rokov pozvánka
 
Ďalšia strana »