Home » články » Rozšírený kamerový systém v obci Veľký Horeš

Rozšírený kamerový systém v obci Veľký Horeš

V rámci zvýšenia prevencie kriminality a bezpečnosti obyvateľov v obci Veľký Horeš  bol v roku 2016 vypracovaný projekt s názvom: „Zvýšenie prevencie kriminality v Obci Veľký Horeš“ . Cieľom projektu zameraného na oblasť situačnej prevencie bola realizácia nového kamerového systému pre 24 hodinové monitorovanie vo vybraných častiach obce. Na základe výzvy bol projekt podaný na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. V roku 2017 bola žiadosť o dotáciu na projekt schválená ministerstvom a podporená dotáciou v sume  10.000,00 EUR. Projekt bol v roku 2017 zrealizovaný a jeho celkové náklady boli vo výške 12689,76 EUR, z toho spolufinancovanie obcou bolo v sume 2 689,76 EUR. Nový kamerový systém v obci monitoruje nasledovné ulice resp. lokality: Prehľad inštalovaných kamier Kamery inštalované  v I. etape
  1. vchod pred Obecným úradom Veľký Horeš
  2. vchod do priestorov poštového úradu
  3. vchod do kultúrneho domu a priestory pred  objektom Dobrovoľného hasičského zboru
  4. priestory Komunitného centra a detského ihriska
  Kamery inštalované  v II. etape v roku 2017  
  1. priestory športového ihriska
  2. priestory vchodu k obecnému cintorínu
  3. priestory autobusovej zastávky v centre obce
8.   priestory Základnej školy  a multifunkčného ihriska   znakznak 1 "Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality"  

Pridaj komentár