Home » Hlavná stránka » Aktuality » Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente

podľa § 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v rozsahu prílohy č.2 k zákonu

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022″ (PHSR KSK 2016 – 2022)

 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI
 2. Názov

Košický samosprávny kraj

 1. Identifikačné číslo

35 541 016

 1. Adresa sídla

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

 1. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa

Ing. Imrich Fülöp

vedúci odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia

Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Tel: +421/55/6196650, 0918 766047

e-mail: imrich.fulop(@vucke.sk

 1. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie

Ing. Imrich Fülöp

vedúci odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia

Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Tel: +421/55/6196650, 0918 766047

e-mail: imrich.fulop@vucke.sk

 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
 2. Názov

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 -2022″ (v texte oznámenia tiež PHSR KSK 2016 – 2022)

 1. Charakter

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 -2022 (PHSR KSK 2016 – 2022), spolu s Územným plánom veľkého územného celku Košický kraj, sú základnými a kľúčovými dokumentmi pre riadenie samosprávy v oblasti regionálneho rozvoja. Dokument PHSR KSK 2016 – 2022 je strednodobý strategický dokument, spracovaný na obdobie 7 rokov, ktorý na základe poznania aktuálnej situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v Košickom kraji stanovuje strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania Košického regiónu.

Vypracovanie PHSR vyplýva zo zákona č. 309/2014 Z.z. zo dňa 15.októbra 2014, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Obsah PHSR vyššieho územného celku je definovaný v § 7 ods. 3 cit. zákona.

 1. Hlavné ciele

Cieľom dokumentu „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022″ je:

kompletná   analýza   územia   s jeho   väzbami,   identifikácia   hlavných   faktorov   rozvoja

s odhadom budúceho možného vývoja Košického kraja,

návrh stratégie s výberom a popisom strategických cieľov,

návrh opatrení a projektov k jednotlivým cieľom a prioritám,

návrh úloh a postupov pri realizácií PHSR, určenie systému monitorovania a hodnotenia

a zdrojov na realizáciu stanovených cieľov.

Ciele   budú   definované   v   troch   základných   oblastiach   rozvoja,   hospodárskej,   sociálnej

a environmentálnej.

Strategické ciele v hospodárskej oblasti:

Strategický cieľ č.l. Posilňovanie regionálnej identity zastavením vytláčania pracovnej sily z trhu

práce Strategický cieľ č.2. Posilňovanie regionálnej identity cestou rozvoja vidieka Strategický cieľ č.3. Posilňovanie regionálnej identity hľadaním alternatív k trhu práce pre

pracovnú silu, ktorá bola z trhu práce vytlačená

Strategické ciele v sociálnej oblasti:

Strategický cieľ č.4. Posilňovanie   regionálnej   identity   cestou   podpory   rozvoja   občianskej

spoločnosti Strategický cieľ č.5. Posilňovanie   regionálnej   identity   cestou   podpory   rozvoja   sociálnych

ľudských práv Strategický cieľ č.6. Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja dobrovoľníctva Strategický cieľ č.7. Posilňovanie regionálnej identity rozvojom kultúrneho dedičstva

Strategický ciel v environmentálnej oblasti:

Strategický cieľ č.8. Posilňovanie regionálnej   identity  cestou  ochrany  prírodného  dedičstva a zvyšovania kvality života obyvateľov

 1. Obsah (osnova) Úvod
  1. Obsah dokumentu
  2. Stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR KSK 2016 – 2022
 2. Stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa PHSR KSK 2016 -2022

Analytická časť

 • Kompletná analýza územia
 • Ex-post hodnotenie existujúceho PHSR KSK 2007 – 2015
 • Analýza silných a slabých stránok Košického kraja
 • Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja Košického kraja
 • Analýza príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia Košického kraja
 • Analýza väzieb Košického kraja
 • Analýza možných rizík a hrozieb, identifikácia kritických oblastí rozvoja
 • Identifikácia východísk a možných riešení
 • SWOT analýza

l.lO.Odhad budúceho možného vývoja

Strategická časť

2.1.    Vízia a misia Košického samosprávneho kraja

2.2.    Formulácia a návrh stratégie

2.3.    Výber a popis strategických cieľov

Programová časť

 • Konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám
 • Súbor ukazovateľov výsledkov a dopadov vrátane východiskových a cieľových hodnôt

Realizačná časť

Popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR, popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie, stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám, systém monitorovania a hodnotenia, Indikatívny akčný plán na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a2018.

Finančná časť

 • Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR
  • Model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet KSK
 • Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov

Záver Prílohy

Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu

PHSR KSK 2016 – 2022 je pripravovaný v jednom variante. PHSR KSK 2016-2022 umožňuje alternatívny postup pri realizácii projektov v súlade s princípmi posudzovania vplyvov jednotlivých zámerov na životné prostredie (EIA), resp. procedúrami podľa stavebného zákona v prípade tých projektov, ktoré zákonu č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov nebudú podliehať.

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja svojím uznesením č. 59/2014 schválilo predĺženie súčasne platného PHSR KSK 2007 – 2014 do konca roku 2015 a tým nepriamo odsúhlasilo spracovanie nového PHSR KSK 2016 – 2022. Príprava spracovania nového programu však začala prebiehať už skôr.

 • príprava východiskových koncepčných materiálov od roku 2013
 • Analytická časť máj – august 2015
  • Strategická časť a programová časť september 2015
 • Realizačná časť a finančná časť október 2015
 • Posúdenie strategického dokumentu podľa zák. č. 4/2006 Z.z.     november – december 2015
  • Schválenie zastupiteľstvom KSK do februára 2016

Vzťah k iným strategickým dokumentom

 • Národná stratégia regionálneho rozvoja SR
 • Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020
 • Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2001), Zmeny a doplnky č.l (KURS 2011)
 • ÚPN VÚC Košický kraj – Zmeny a doplnky 2014
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja (RIÚS KK)
 • sektorové stratégie pre kľúčové oblasti regionálneho rozvoja v Košickom kraji:
 • Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja
 • Stratégia na zmiernenie sociálnej exklúzie v Košickom kraji
 • Program budovania logistického centra pre agrokomodity v Košickom kraji
 • Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji
 • Štúdia stabilizácie a rozvoja regionálneho trhu práce v IT sektore v Košickom kraji
 • Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013 – 2020
 • Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji

– Projekt COGITA (Corporate Social and Environmental Responsibility through Public Policy – Spoločenská a environmentálna zodpovednosť prostredníctvom verejnej politiky).

 1. Orgán kompetentný na jeho prijatie

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja.

 1. Druh schvaľovacieho dokumentu

Uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia

 1. Požiadavky na vstupy

Vstupy pre PHSR KSK 2016 – 2020:

 • príslušné právne predpisy, normy a nariadenia v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva,
 • zhodnotenie všetkých dostupných relevantných údajov o danom území a to z aktuálnych platných strategický a rozvojových dokumentov,
  • vstupy predstavujú aj finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
 • pri procese spracovania strategického dokumentu boli premietnuté a zohľadnené predstavy, potreby a požiadavky jednotlivých zainteresovaných skupín.
 1. Údaje o výstupoch

Výstupom je strednodobý strategický dokument na obdobie 7 rokov, obsahujúci analytickú, strategickú, programovú, realizačnú a finančnú časť.

Výstupom realizačnej časti PHSR bude súbor aktivít vyplývajúcich z realizácie jednotlivých opatrení, ktoré budú zamerané na posilnenie a skvalitnenie troch základných oblasti rozvoja Košického kraja:

–      hospodárska oblasť rozvoja

Posilňovanie regionálnej identity zastavením vytláčania pracovnej sily z trhu práce (Tvorba nových pracovných miest v IT sektore, v oblasti znalostnej ekonomiky, v oblasti kreatívneho priemyslu, v oblasti logistického priemyslu v oblasti cestovného ruchu). Posilňovanie regionálnej identity cestou rozvoja vidieka (Tvorba nových pracovných miest podporou vzniku miestnych distribučných a spracovateľských sietí).

Posilňovanie regionálnej identity hľadaním alternatív k trhu práce pre pracovnú silu, ktorá bola z trhu práce vytlačená (Podpora rozvoja komunitného spôsobu života).

–      sociálna oblasť rozvoja

Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja občianskej spoločnosti (Podpora

rozvoja spoločenskej zodpovednosti podnikania, podpora zvyšovania občianskej participácie

podporou združovania obyvateľov a vzniku záujmových skupín).

Posilňovanie   regionálnej   identity  cestou   podpory  rozvoja  sociálnych   ľudských   práv

(Skvalitňovanie poskytovania sociálnych služieb, zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva,

skvalitnenie systému vzdelávania, riadená migrácia).

Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja dobrovoľníctva (Podpora vzniku

a činnosti   Regionálneho   centra   dobrovoľníctva,    podpora    budovania    infraštruktúry

dobrovoľníctva).

Posilňovanie regionálnej identity rozvojom kultúrneho dedičstva (Zachovanie kultúrneho

dedičstva).

–     environmentálna oblasť rozvoja

Posilňovanie regionálnej identity cestou ochrany prírodného dedičstva a zvyšovania kvality života obyvateľov (Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie kvality povrchových a podzemných vôd, zvýšenie kvality ovzdušia, vrátane využívania obnoviteľných zdrojov energie, zvýšenie objemu materiálového zhodnocovania odpadov, uchovanie, ochrana a zveľaďovanie prírodného dedičstva). Výstupy a výsledky implementácie PHSR budú hodnotené v rámci sledovania hodnôt merateľných ukazovateľov. Súčasťou bude finančný plán na zabezpečenie priorít a cieľov.

 1. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Vzhľadom na to, že PHSR PSK 2016-2022 je zameraný na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja v troch hlavných oblastiach – hospodárskej, sociálnej a environmentálnej, v súvislosti s jeho implementáciou je potrebné očakávať najmä pozitívne priame aj nepriame vplyvy na životné prostredie. V tejto etape však nie je možné špecifikovať riziká súvisiace s realizáciou navrhovaných aktivít.

Väčšina podporovaných aktivít najmä v environmentálnej oblasti rozvoja bude zameraná na ochranu prírodného dedičstva a zvyšovania kvality života obyvateľov budovaním technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšením kvality povrchových a podzemných vôd, zvýšení kvality ovzdušia, vrátane využívania obnoviteľných zdrojov energie, zvýšením objemu materiálového zhodnocovania odpadov a uchovaním, ochranou a zveľaďovaním prírodného dedičstva. Mnohé navrhované aktivity a opatrenia sú konkrétne zamerané na posilnenie starostlivosti o územie a na zlepšenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Pravdepodobnosť výskytu negatívnych vplyvov je minimálna.

Niektoré konkrétne aktivity môžu podliehať samostatnému posudzovaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení, v procese ktorého budú navrhnuté opatrenia na elimináciu, resp. minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Pri realizácii investičných zámerov vyplývajúcich z implementácie PHSR je určité riziko negatívneho zásahu do životného prostredia, toto však bude eliminované dôsledným posudzovaním zámerov stavieb a činností na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a následnou realizáciou navrhnutých opatrení.

 1. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva

Predpokladá sa pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva, nakoľko dokument obsahuje návrhy, ciele a opatrenia zamerané na zlepšenie kvality života obyvateľov kraja.

 1. Vplyvy na chránené územia

Vzhľadom na všeobecný charakter dokumentu nie je možné vopred identifikovať vplyvy na chránené územia, keďže jednotlivé aktivity budú predmetom ďalšieho výberu. Schválené aktivity budú musieť rešpektovať úroveň ochrany jednotlivých typov chránených území v zmysle platnej legislatívy SR v oblasti ochrany prírody a krajiny, t.j. v súlade so stupňom ochrany dotknutého územia.

V záujmovom území sa nachádzajú chránené územia národného významu ako aj územia NATURA 2000. Do riešeného územia zasahujú aj národné parky, chránené krajinné oblasti a maloplošné chránené územia (chránený areál, prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, chránený krajinný prvok).

Možno konštatovať, že úspešná implementácia PHSR KSK 2016 – 2022 bude mať aj napriek možnému stretu záujmov ochrany prírody a krajiny s cieľmi zlepšenia kvality života obyvateľov pozitívny vplyv na ochranu prírody, ochranu biodiverzity a tak aj na chránené územia v Košickom kraji.

 1. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu

Nepredpokladajú sa významnejšie riziká spojené s uplatňovaním strategického dokumentu vo vzťahu k životnému prostrediu. V tomto štádiu posudzovania možno predpokladať riziká len vo veľmi všeobecnej miere.

Realizácia investičných zámerov môže byť spätá s rizikom negatívneho zásahu do životného prostredia. Toto však bude eliminované dôsledným posudzovaním zámerov stavieb a činností na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a následnou realizáciou navrhnutých opatrení.

 1. Vplyvy na životné prostredie presahujúce hranice štátu

Vzhľadom na charakter strategického dokumentu nie je predpoklad vplyvu na životné prostredie presahujúcich štátne hranice.

 1. Dotknuté subjekty
 2. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení

Vzhľadom na regionálny charakter dokumentu a jeho obsah, dotknutou verejnosťou sú všetci občania Košického kraja a subjekty, združenia a iniciatívy občanov, právnických a fyzických osôb pôsobiacich v Košickom kraji.

 1. Zoznam dotknutých subjektov
  1. Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody 6,810 05 Bratislava
  2. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
  3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
  4. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbova2, P.O. Box 52, 837 52 Bratislava 37
  5. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
  6. Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
  7. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava 1
  8. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava
  9. OÚ Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice
  10. OÚ Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
  11. OÚ Košice, odbor opravných prostriedkov, Komenského 52, 041 26 Košice
  12. OÚ Košice, odbor cestnej dopravy a poz. komunik., Komenského 52, 041 26 Košice
  13. OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52,041 26 Košice
  14. OÚ Košice, odbor školstva, Komenského 52, 041 26 Košice
  15. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
  16. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
  17. Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
  18. Banskobystrický samosprávny kraj, SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
  19. Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Združenia miest a obcí Košického samosprávneho kraja:
  20. RZ mesta Košice, Miestny úrad Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice 4
  21. RZ MO “Zemplín” Michalovský región, MsÚ Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
  1. RZMO Použia, ObÚ Veľké Raškovce, 076 75 Veľké Raškovce
  2. RZO Košice-okolie, ObÚ Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
  3. Sobranské RZS – ZO, ObÚ Veľké Revištia, 072 43 Veľké Revištia
  4. ZMO Hnileckého regiónu, MsÚ Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
  5. ZMO južného Zemplína, ObÚ Parchovany, 076 62 Parchovany
  6. ZMO horného Gemera, MsÚ Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
  7. ZMO Medzibodrožia, MsÚ K. Chlmec, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec
  8. ZMO Údolia Bodvy, ObÚ Mokrance 38, 044 58 Moldava nad Bodvou
  9. ZMO Rudohoria, MsÚ Medzev, Štošská 6, 044 25 Medzev
  10. ZMO Spiša, ObÚ Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce
  11. Dotknuté susedné štáty

Maďarsko, Ukrajina

Nepredpokladá sa vplyv na susedné štáty.

Doplňujúce údaje

 1. Mapová a iná grafická dokumentácia

Návrh PHSR KSK 2016 – 2022 v textovej podobe a na CD nosiči Dokument neobsahuje samostatné grafické časti.

 1. Materiály použité pri vypracovaní strategického materiálu

–        Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

–        Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

–        Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 – 2020

–        Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení Zmien a doplnkov č.1

–        Územný plán veľkého územného celku Košického kraja v znení Zmien a doplnkov 2014

 • Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z. v znení zákona č. 309/2014 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja

–        Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja

–        Program budovania logistického centra pre agrokomodity v Košickom kraji

–        Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013 – 2020

–        Stratégia na zmiernenie sociálnej exklúzie v Košickom kraji

–        Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji

 • Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest a III. triedy v Košickom kraji

–        Štúdia stabilizácie a rozvoja regionálneho trhu práce v IT sektore v Košickom kraji

–        Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji

–        Projekt COGITA

–        Podklady a údaje zo ŠÚ SR

 1. Miesto a dátum vypracovania oznámenia

Košice, december 2015

VII.   Potvrdenie správnosti údajov

 1. Meno spracovateľa oznámenia

Ing. Oliver Kovács

vedúci referátu územného plánovania a životného prostredia

Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice

 1. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka

Ing. Imrich Fülöp

vedúci odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia,

Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice

ÚRAD KOŠICKÉH0 SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Nám. Maratónu mieru 1

042 66 KOŠICE

 

 

 

Pridaj komentár