Home » Főoldal » Aktualitások » Hírek - Értesítések » V Ý B E R O V É K O N A N I E

V Ý B E R O V É K O N A N I E

logo
Obec  Veľký Horešako zriaďovateľ škôl a školských zariadení zastúpené starostom obce PaedDr. Zoltánom Pálom podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 Zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisovvyhlasuje

V Ý B E R O V É     K O N A N I E

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky základnej a materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti:

1/  Základná škola – Alapiskola , Školská 348, 07652 Veľký Horeš.

2/   Materská škola, Školská 348, 07652 Veľký Horeš.

Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé školské zariadenia sa nachádzajú v prílohách

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 22. augusta 2014

na adresu zriaďovateľa: Obec Veľký Horeš, Družstevná 333/2, 077 01 Veľký Horeš

v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom:

„VK + príslušná škola – NEOTVÁRAŤ”.

Download (PDF, 365KB)

Download (PDF, 360KB)

Minden vélemény számít!