Home » Főoldal » Aktualitások » Római és görögkatolikus templomunk

Római és görögkatolikus templomunk

A MEGALAPÍTÁS  TÖRTÉNETE

 

  kreslsnykostol1925-ig a Nagygéresen élő római és görög katolikus hívek jóformán teljesen magukra voltak hagyva.

A háború és az utána következő évek, a nyomor, a nélkülözés lehetetlenné tette, hogy az ott élő csekély számú katolikusság arra is gondolhatott volna, hogy egykor közsé­gükben, ahol nagy számban élnek protes­tánsok /kálvinisták/, katolikus templom lehessen.

A háború után, amikor a gazdasági hely­zet némileg javult, akadtak buzgó és agilis emberek, akik mintegy az Isten sugallatából először mertek arra gondolni, hogy Krisztusnak lakhelyet készítsenek községükben.

1927 május havában Szklár Jenő görög katolikus lelkész, akihez a nagygéresi görög katolikus hívek tartoztak, kiszállott a községbe, s összegyűjtötte a népet, híveit, Kondás Lajos lakására. Hosszabb beszédben szólott a hitéletről, s kérte a híveket, fogjanak össze, s legyenek segít­ségére azon tervben, hogy Nagygéresen együtt a római katolikusokkal templomot építhessenek. Szükség van itt a temp­lomra, több oknál fogva, de legfőképpen azért, mert az anyaegyházak, így a dobrai görög katolikus egyház és a királyhelmeci római katolikus egyház távol esnek a községtől, s így sem az egyik, sem a másik lelkésznek, nagy elfoglaltságuk miatt nincs alkalmuk gyakrabban érintkezni a katolikus hívekkel. De szükség van templomra azért is, hogy a hitélet előbbre haladjon, mert ebben a kálvinista községben lassan kivesznének a katolikusok. Ha templom lesz,  amint mondta – úgy felváltva a római- és görög katolikus lelkészek gyakrabban felkereshetik a híveket, s prédikációikban oktathatják a népet. A beszédnek meg lett a hatása, s elhatároztuk, hogy gyűjteni fogunk, s a helyet megvesszük, ahová majd a temp­lom felépül. Ugyanezen év novemberé­ben megalakult az egyháztanács, melynek első gyűlésén a hívek elhatározták, hogy a templom helyének megvételére a hívektől önkéntes adományokat kérnek.

Ezen közgyűlésen az egyháztanács tagjai a következők voltak: Halmi István, Kondás Lajos, Kusnyir András, Kis György, Bene János, Béres János, Perduk István, if j. Demeter Sándor, Ócskái János, Nádasi László. A közgyűlés megbízta Kondás Lajost, Béres Jánost és Perduk Istvánt, hogy sorrajárják a híveket és az önkéntes ajánlatokat a templomhely megvételére írják össze. Az ajánlatoknak eredménye tizenhatezer korona lett Nem sokára ezután a templom helyét is meg­vette az egyháztanács nyolcezer koroná­ért, Balogh Antal géresi lakostól. Miután az ajánlatokból gyengén folyt be a pénz, a templomhelyet csak úgy tud­tuk megvenni, hogy a királyhelmeci Gazdák intézetétől kölcsönt vettünk fel vál­tóra. A váltó aláírói az előbb nevezett egyháztanács tagjai voltak. A banki tar­tozás kamatait az ajánlatokból rendez­tük. Az egyház pénztárosa Kondás Lajos lett, akihez aztán a gyűjtésből befolyt összegek befizettettek.

Az első évben szépen folyt a gyűjtés, s ezer koronát tör­lesztett az egyháztanács, s rendezte a kamatokat. A második évben azonban megakadt a gyűjtés, s a hívek nagy része arra is gondolt, hogy a vásárolt helyet eladják, mert a kamatra sem volt már pénz. Kondás Lajos pénztáros az esedé­kes kamatokat kénytelen volt a sajátjá­ból rendezni. A hívek között a reményte­lenség és a bizonytalanság lett úrrá. Amikor már az elkeseredés a tetőfokra hágott, az egyháztanács rendkívüli gyű­lést hívott össze, melyen elhatározták, hogy az egyesek által megajánlott össze­geknek havonként 10%-át mindenki törlessze le. Ezen határozatot jegyzőkönyvbe foglalták és aláírták. Meg is lett az eredménye, mert összegyűlt hatszáz korona, amiből törleszteni is lehetett és a kamatot is rendezni tudták. A második hónapban már ezer korona gyűlt össze a törlesztésre, s külön lehetett a kamatot is előre rendezni. Szent ügyünk előbbre vitele sokszor kétségbeejtő volt. Mindezt még tetőzte az is, hogy főtisztelendő Szklár Jenő dobrai görög kato­likus lelkész úr megbetegedett. Teljesen magunkra voltunk hagyva. Amikor már úgy láttuk, hogy minden veszni indul, az Isten egy „mentőangyalt” küldött, Mécs László királyhelmeci plébános, premontrei kanonok úr személyében. Hozzá fordultunk kétségbeesésünkben, aki megismerve bajunkat, kijelentette, hogy ha kell a sajátjából fizeti ki a templomhely utáni hátralékos tartozást, de nem enge­di, hogy az ügy megsemmisüljön. Ez a kijelentése a Főtisztelendő Úrnak új re­ményeket öntött a nagygéresi hívekbe. A királyhelmeci katolikus anyaegyház kölcsön-képen rendelkezésre bocsátott a nagygéresi egyháznak egy olyan össze­get, mellyel a még fennálló tartozást a banknál teljesen kiegyenlítettük. Megí­gérte Mécs László plébános úr azt is, hogy mint költő szavalóestéket fog ren­dezni és az ebből befolyó összegeket a felépítendő templom javára fordítja. Akadtak a hívek között olyanok is, akik­nek minden gondolatuk az volt, hogy a templom céljaira pénzt szerezzenek, így Molnár Ilonka, Kanócz Sándorné a ka­tolikus ifjúságot arra buzdították, hogy színelőadásokat rendezzenek, s az ebből befolyó összeggel hozzájáruljanak a templom felépítéséhez.

A színdarabokból igen szép összegek gyűltek össze.  Az egyháztanács tagjai Kis Gábor, Kondás Lajos, továbbá Molnár Ilona, Kanóc Sándorné arra a gondolatra ju­tottak, hogy egy színdarab jövedelmé­ből a már meglévő templomtelek egyik sarkába, Isten dicsőségére keresztet állítanak. Ez meg is történt 1930 július 6-án. A keresztet tábori szentmise ke­retében Lőrinc István ördalmai plébános úr szentelte fel, s ő mondotta, azt a lel­kesítő prédikációt, melynek hatásaként a meghívott keresztszülők és főtisztelendő Mécs László plébános úr annyit ado­mányoztak, hogy az anyaegyháznál levő és mintegy hatezer koronát kitevő tarto­zást kiegyenlíthettük, ezáltal a templom­telek minden teher nélkül a nagygéresi római és görög katolikus egyház tulaj­dona lett. Az egyháztanács most már ko­molyan gondolhatott arra is, hogy rövi­desen templomot építhetnek. Ezt tudva, néh. Gróf Majláth Józsefné úrnőhöz fordult azzal a kéréssel, hogy a Nagygé-resen lévő kőtelepről a templomépítés­hez követ adományozzon. A kegyes Úr­nő ezen kérelmet teljesítette, oly módon, hogy 175 fa kocsi követ leszállíttatott a szentesi bányából a nagygéresi állomásra s rezsiáron az egyháznak adta. Szent ügyünkért való felbuzdulásunknak híre eljutott a távolabbi községekbe is. Fő-tisztelendő Szentmihályi Lajos császlóci esperes úr, aki Nagygéresnek a szülöttje, egy kis harangot ajándékozott egyhá­zunknak. Tábori szentmise és szentbe­széd keretében megszenteltettük, a kis harangot is, mely hívatva lett a buzgó kis nyájat vasárnap és ünnepnapokon a már meg lévő kereszt tövébe gyűjteni. A szenteléssel kapcsolatban újabb ado­mányokhoz jutottunk, úgy hogy az egy­háznak 2940 korona félretett pénze lett. Később a járáshivatalból koledálási engedélyt kértünk, amit meg is kaptunk s a gyűjtést Géczi Sándor és a Simon László végezték, aminek eredménye 5109 korona lett. A gyűjtést tovább foly­tattuk. Nagy segítségünkre volt ebben mindenkor Mécs László főtisztelendő úr, szavalataival tetemes összegekkel járult hozzá az adományok szaporításához. Mécs főtisztelendő úr egymaga 9060 koronát gyűjtött össze, míg Szklár Jenő fő­tisztelendő úr buzdítására a perbenyiki és dobrai görög katolikus hívek 6130 koronát szedtek össze. Molnár Ilonka a színdarabokból 2382 koronát, Halász Józsefné és Surányi Károly közreműkö­désével ugyancsak színdarabból 3700 koronát szedtek össze. Koletkó Mihály, Buják János, Brecskó Bertalan, Gergely Géza koledálásokból 1935 év március és április havában 3107 koronát, ugyan­ezen év november és december havában Gergely Géza, Bujáki János, Déczi Sándor, Horváth Ferenc, Nádasi László koledálásából 5394 korona jött be. Ezen idő alatt a helybeli hívek, ki-ki tehetsége szerint járult hozzá adományaival a templom felépítéséhez.

Több alkalomkor megrendezett búcsúkon, kereszt és harangszenteléseken a jelenlevő vendégpapokat és az illeté­kes lelkészeket mindig nagyon szívesen látta vendégül Dr. Deák Istvánná. Külön kiemelendő a templom telkének meg­szerzése körül, valamint a templom fel­építése körüli fáradhatatlan munkássága Kondás Lajosnak, aki önzetlenül min­den gondolatát annak szentelte, hogy az Isten háza mielőbb fennálljon.

A kis történetet azzal a szent hittel helyezzük el itt a templom alapkövének megszentelésekor, hogy tanuljon belőle a késő utókor, s ha majd egykor a Nagygéresen lakó katolikus hívek unokái olvassák a sorokat, tanuljanak belőle ügybuzgóságot, Isten iránt való szere­tetet.

…és végezetül engedjék meg, hogy megemlítsem azoknak a neveit, akik eddig nem lettek megemlítve, de nagy szerepet vállaltak a templom felépítése és berendezése körül: Mirga János, Kertész József, Molnár Mihály, kik utóbbi ketten a szentélyt a hajótól elválasztó kovácsolt rácsot saját kezűleg készítették. Továbbá: Pusztai Marinénit, ki lányaival elvállalta, hogy míg él ingyenesen ta­karítják a templomot. Kondás Lajosnét, ki a harangszentelésnél és a búcsúkon a vendégeket, illet­ve az illetékes lelkészeket mindig na­gyon szívesen látták vendégül. A későbbiek közül: Váradi Rózsikát, aki jelenleg is ezt a feladatot nagyon lelke­sen és szívesen végzi. Továbbá: Pusztai Kálmánt, aki haláláig látta el a harangozol és templomszolgai tevékenységet, és még sokan mások. A templom építésénél minden nagy­géresi katolikus aktívan kivette a részét.

                                         

                                                 ISTEN FIZESSE MEG!

Kondás Ferenc – Katolikusok lapja

Minden vélemény számít!